DOMÈNEC PARERA ARQUITECTE, SLP és una empresa dedicada a l’edificació i l’urbanisme. Els treballs d’edificació consisteixen bàsicament en el disseny d’edificis d’habitatges, tant unifamiliars com plurifamiliars, alternant amb obres de serveis i equipaments per a ajuntaments. 

 

En el camp de l’urbanisme s’ha especialitzat en el desenvolupament de figures de planejament urbanístic intermedi com són Plans Parcials, Estudis de Detall, Projectes de Reparcel·lació, i la materialització d’aquest planejament en Projectes d’Urbanització. Treballa en la redacció, tramitació i gestió de tota la documentació necessària per donar compliment a les previsions municipals per a l’obtenció d’espais lliures,  equipaments, vialitat, etc., amb les possibles i oportunes correccions del planejament aprovat que siguin convenients. Ofereix una gestió continuada i oberta a propietaris afectats mitjançant reunions de treball i consulta personalitzades, així com una coordinació amb els serveis tècnics municipals i amb tots els organismes afectats.

 

També desenvolupa tasques com a pèrit expert en urbanisme, com la redacció d’informes pericials pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Compta amb una sèrie de professionals col·laboradors, en totes les disciplines implicades en els processos urbanístics.

 Domènec Parera Arquitecte, slp  Rbla. Riera i Penya, 49 1r C  08358 Arenys de Munt   tel. 93 7950266  domenec.parera@coac.cat

inscrita al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

 

formada per l'arquitecte Domènec Parera i Corominas

 

membre de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya

 

membre de l'Agrupació d'Experts Pericials i Forenses -especialitzat en urbanisme i valoracions-